Cessió temporal d’un lloc de treball per a emprenedors/es i empreses, per a la creació/consolidació del teu projecte empresarial. Es tracta d’ una sala de 48,61m2, amb una capacitat de 8 espais de treball.
Fes la teva sol·licitud

Tarifes

Jornada complerta

40 hores setmanals
120€ / mes + IVA

Accés 24/7 a totes les zones comunes i a tots els esdeveniments i activitats del Club Emprèn

Jornada parcial

20 hores setmanals
60€ / mes + IVA

Accés de mitja jornada 24/7 a totes les zones comunes i a tots els esdeveniments i activitats del Club Emprèn

Dia

8€ / dia + IVA

Accés d’un dia a totes les zones comunes i a tots els esdeveniments i activitats del Club Emprèn

Per hores

4€ / hora + IVA

Accés d’una hora a totes les zones comunes i a tots els esdeveniments i activitats del Club Emprèn

Espai de treball amb taula de treball, cadira, calaixera i armari.

Connexió a Internet i telèfon. En el cas de la telefonia, l’usuari/a de coworking haurà de gestionar l’alta i baixa de la seva línia.

Climatització, subministraments i neteja

2 hores setmanals d’ús gratuït d’una sala de reunions (prèvia autorització i per a estades superiors a un mes).

Ús de l’Office i espais comuns

Accés 24/7

Recepció

Bústia de correus

So·licitud Espai Coworking

Per a l’ocupació d’una taula de l’espai de coworking caldrà seguir el següent procediment:

Per a autònoms, professionals i empreses

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.
936 931 590
/ prmd.clubempren@premiadedalt.cat

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud (Sol·licitud 1. Espai Coworking o despatx empresarial) al registre de l’Ajuntament, amb la següent documentació:

  • NIF del sol·licitant.
  • Acreditació de la representació, en el cas de persones jurídiques. La sol·licitud l’ha de realitzar l’Administrador de la societat i en el cas que ho faci un representant, cal adjuntar autorització expressa i còpia del DNI.
  • CIF empresa.
  • Document de liquidació del preu públic.
  • Comprovant de pagament.

Per a persones en procés de desenvolupament del projecte empresarial

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.
936 931 590
/ prmd.clubempren@premiadedalt.cat

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud (Sol·licitud 1. Espai Coworking o despatx empresarial) al registre de l’Ajuntament, amb la següent documentació:

 • NIF del sol·licitant.
 • El currículum vitae de la persona promotora.
 • Document de liquidació del preu públic.
 • Comprovant de pagament.
Per a l’ocupació d’una taula de l’espai de coworking, sala de reunió i/ o sala polivalent/formació de forma urgent i pel període màxim de tres dies d’ús, caldrà seguir el següent procediment:

(es considera urgent que es necessiti el mateix dia o al dia següent)

1. Posar-se en contacte amb el Club Emprèn per conèixer la disponibilitat, concretar l’espai a ocupar i el temps d’ocupació.

2. Presentar el model normalitzat de sol·licitud al registre de l’Ajuntament
(Solicitud 3. taula de l’espai de coworking, sala de reunió i/ o sala polivalent/formació amb caràcter d’urgència) amb la següent documentació:

 • NIF del sol·licitant.
 • Acreditació de la representació, en el cas de persones jurídiques. La sol·licitud l’ha de realitzar l’Administrador de la societat i en el cas que ho faci un representant, cal adjuntar autorització expressa i còpia del DNI.
 • CIF empresa.
 • Document de liquidació del preu públic.
 • Comprovant de pagament.